Hrvatski
English


Linux instalacija

 

 
O programu
Licenca
Instalacija
Matični podaci
Fiksni unos
Knjiženje
Transakcije
Svi unosi
Izv. po vrstama
Pretraga
Arhiva

 
Instalacija na linuxu

Instalacija Apache, PHP, MySQL

Na većini linux distribucija, instalacija web servera, PHP i MySQL je jednostavna.
- Na Ubuntu distribuciji dovoljno je upisati naredbu u shell:
$ sudo tasksel install lamp-server
Za vrijeme instalacije, trebati će postaviti root password MySQL. (treba li naglasiti kako je potrebno zapamtiti password)
Na većini drugih distribucija instalacija je također jednostavna. Za Debian, dovoljno je označiti u Synaptic pakete: php5-common, mysql-server, apache2 i operativni sustav će podesiti sve instalacije i konfiguracije.

Važna napomena: web server mora imati uključenu opciju tzv. "clean url", kod Apache je to mod_rewrite
Na dnu poglavlja nalazi se opis aktivacije za Ubuntu linux.

- Raspakirati sadržaj programa Home-Booking u root web servera. Na Debian/Ubutnu je to /var/www
Obratite paženju da web server mora imati prava nad sadržajem programa. Npr. naredba:
$ sudo chown -R www-data /var/www/Home-Booking

Pokretanje set-up kroz url: http://localhost/home-booking/install/install.php
Pratite upute sa ekrana.

Ručna instalacija aplikacije

Ako ne uspije instalacija preko browsera, ručno podesite konfiguraciju i restore baze podataka u nekoliko koraka:
- Napraviti restore baze koja se nalazi u doc/database.sql naredbom:
$ mysql -p -u db_username booking < database_empty.sql

- Podesiti application/config/config.php na liniji br.17 upisati liniju koja je ista kao i nazvani direktorij u kojem se nalazi aplikacija.
$config['base_url'] = 'http://localhost/Home-Booking/';

- Upisati u application/config/database.php odgovarajuće podatke o bazi. Npr.
$db['default']['username'] = 'your_db_username';
$db['default']['password'] = 'db_password';
$db['default']['database'] = 'booking';
Pokrenute browser, upišite maloprije postavljeni link http://localhost/Home-Booking/ i koristite program po volji.

Apache clean_url

Provjeriti da li je uključen mod_rewrite ako se koristi Apache web server, ovo je procedura za Ubuntu.
- Upisati naredbu:

$ apache2ctl -M
- Ako nije na listi rewrite_module upisati naredbu:
$ sudo a2enmod rewrite
- Izmijeniti postavke Apache tako da se uvijek čita .htaccess definiran u lokalnom direktoriju.
Izmijeniti /etc/apache2/sites-enabled/000-default da izgleda ovako :
DocumentRoot /var/www
  <Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride All
  </Directory>
  <Directory /var/www/>
   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride All
   Order allow,deny
   allow from all
  </Directory>
- Restart Apache naredbom:
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart